ÁSZF

Bevezetés az Általános Szerződési Feltételekhez

Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a www.konyvvizsgalokklubja.hu weboldalt (továbbiakban: KVK weboldal) látogatóként használó személyek (a továbbiakban együttesen: Felhasználó vagy Látogató), valamint a KVK weboldal üzemeltetője (továbbiakban: Szolgáltató) közti szerződéses jogviszony általános feltételeit. Jelen ÁSZF rendelkezései hatályon kívül helyeznek minden korábbi megállapodást.

A Felhasználó a KVK weboldal megtekintésével, használatával, bármely szolgáltatásának használatával, azaz ráutaló magatartásával (pl. az oldal böngészése, szolgáltatás megrendelés, a továbbiakban együttesen: Szolgáltatás) elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az ÁSZF-et.

Az ÁSZF-ra a magyar és az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogszabályai az irányadóak, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.)., a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Sztv.), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), illetve az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 sz. rendelete (GDPR rendelet). A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Az ÁSZF módosulását, módosítását a Szolgáltató a KVK weboldal közzéteszi. A módosított ÁSZF a közzététel napjától kezdve hatályos. A módosítás időpontját követően a Felhasználó a KVK weboldal és/vagy bármely Szolgáltatás használatával egyben elfogadja az ÁSZF módosítását is. Amennyiben a Felhasználó/Igénybe vevő nem fogadja el a módosított feltételeket, úgy írásban, a módosítások hatályba lépését követő 8 napon belüli felmondással felmondhatja a szerződését.

 

Általános Szerződési Feltételek részletes rendelkezései

  1. Szolgáltató:

A KVK weboldal, és a hozzá kapcsolódó Szolgáltatások üzemeltetője:

Név: Future Tanácsadó Kft.

Székhely: 1147 Budapest, Kerékgyártó utca 30.

Cégjegyzékszám: 01 09 686114

Adószám: 11975823-2-42

E-mail: konyvvizsgalokklubja@gmail.com

2. A szolgáltatás tárgya, a felek jogai és kötelezettségei

2.1 Szolgáltató a honlapon a számvitel, könyvvizsgálat és adózást iránt érdeklődő szakemberek számára oszt meg információkat, több témában, mint pl. tanulási lehetőségek, karrier építési lehetőségek, szakmai kompetenciák fejlesztési lehetőségei, illetve álláslehetőségek.

Hirdetéseket, ajánlatokat és más támogatott tartalmakat jelenítünk meg, hogy segítsünk tartalmakat, termékeket és szolgáltatásokat felfedezni, amelyeket más személy, vállalkozás és szervezet kínál.

Szolgáltató megállapodást kötött Killik Lászlóval, aki 2015-ben létrehozta a Könyvvizsgálók Klubja facebook csoportot, valamint a 2018-ban az Állások és szabadúszó munkák könyvvizsgáló és tanácsadó cégeknél facebook csoportot. Mindkét csoport csoportszabályzata elérhető a facebook csoportban.

Szolgáltató felhívja Látogatók figyelmét, hogy a KVK weboldal segítségével indított megrendelésekre (poszt stb. megjelentetésre) a hirdetési szabályzatot – mely tartalmazza a mindenkor hatályos, érvényes ártáblázatot is – kell irányadónak tekinteni jelen ÁSZF rendelkezéseinek alkalmazása mellett. Az ártáblázattól egyedi megállapodások alapján a felek írásban megállapodhatnak.

A KVK weboldalon található szolgáltatások megrendelési folyamata kizárólag elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszközzel tett címzett nyilatkozatok útján történik, és ez az út irányadó a szerződéskötésre is.

A megrendelés és annak visszaigazolása, (továbbiakban: Megrendelt szolgáltatás) akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Megrendelt szolgáltatást igénybe vevőhöz (említésekor: Igénybe vevő), megérkezettnek, amikor az számukra hozzáférhetővé válik.

A jelen ÁSZF szerint – a Megrendelt szolgáltatások vonatkozásában – megkötött szerződések nem minősülnek írásbeli szerződésnek, nem kerülnek iktatásra, kizárólag elektronikus formában kötődnek. A szerződések nyelve a magyar. Szolgáltató nem csatlakozott magatartási kódexhez. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett levelezés, adatok és az igénybe vett szolgáltatásokra vonatkozó adatok igazolják.

2.2 Felmondás, elállás

A Megrendelt szolgáltatás tekintetében bármelyik Fél (Igénybe vevő és Szolgáltató) jogosult a Szerződést azonnali hatállyal megszüntetni, ha a másik Fél a Szerződésben foglaltakat súlyosan megsérti. A súlyos szerződésszegés tényét annak a félnek kell igazolnia, amelyik kezdeményezi azt.

Amennyiben Igénybe vevő a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy (továbbiakban: Fogyasztó), akkor a jelen ÁSZF tekintetében alkalmazandó a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló, 45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet – továbbiakban: Rendelet.

Ha Ön, mint Igénybevevő elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

A Fogyasztó a felmondás/elállás jogát a Megrendelt szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított nyolc napon belül gyakorolhatja.

A Fogyasztó/Igénybe vevő nem gyakorolhatja felmondási/elállási jogát (Rendelet 20. §) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás teljesítését követően. Ennek számít, ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

Fogyasztó, mint Igénybe vevő határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

2.3 Hibás teljesítés

Igénybevevő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően követelheti a hibás teljesítésből fakadó jogait.

3. Szellemi alkotások joga

Látogató, mint Felhasználó tudomásul veszi, hogy a konyvvizsgalokklubja.hu, mint Weboldal egésze, mint önálló alkotás, szerzői jogi műnek minősül. A Weboldal tulajdonosa és a weboldalhoz kapcsolódó valamennyi szellemi alkotás vagyoni jogainak jogosultja (továbbiakban: Tulajdonos): Future Tanácsadó Kft./a Szolgáltató, amennyiben a Felek erről külön másként nem állapodnak meg.

A Tulajdonos fenntart magának minden jogot, a KVK weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.

Tilos a konyvvizsgalokklubja.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Tulajdonos írásos hozzájárulása nélkül.

A konyvvizsgalokklubja.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen szerzői jogi oltalom alatt lévő anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

A Tulajdonos fenntartja minden szellemi alkotásokhoz fűződő jogát a szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint – amennyiben rendelkezik ilyennel – az internetes reklámfelületeire is.

Tilos, továbbá a weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal vagy annak bármely része módosítható.

4. Adatvédelmi rendelkezések

Az adatvédelmi rendelkezések itt olvashatóak.

5. Egyéb rendelkezések

5.1 Felelősség korlátozása

A Weboldalon elérhető minden tartalmat észszerű szakszerűséggel és gondossággal biztosít Szolgáltató, és mindent megtesz azért, hogy biztonságos, megbízható és hibamentes környezetet biztosítson a Weboldal küldetése és azon található szolgáltatásainak megvalósításáért. Amennyiben észszerű szakszerűséggel és gondossággal járt el Szolgáltató, nem vállalja a felelősséget a következőkért: olyan hátrányokért, melyek nem a jelen ÁSZF és kapcsolódó szabályzatok általa való megszegéséből vagy más módon; intézkedéseiből erednek; olyan hátrányokért, amelyeket a jelen ÁSZF elfogadásakor sem a Látogató, sem az Igénybevevő, Felhasználó, sem Szolgáltató nem láthattak előre;  továbbá Szolgáltató észszerű befolyásán túlmutató eseményekért sem tud felelősséget vállalni.

5.2 A Szolgáltató kizárja felelősségét, az alábbi technikai-informatikai (IT) hibákért:

5.3 Abban a nem várt esetben, ha ellentmondás állna fenn bármely, jelen ÁSZF és egyéb, weboldalhoz kötődő szabályzat rendelkezései között; az egyéb szabályzatban foglalt feltételek az irányadók, melyek nem lehetnek ellentétesek jogszabály kötelező rendelkezésével.

5.4 Ha jelen ÁSZF bármely része érvénytelen, a fennmaradó rész korlátozás nélkül hatályban marad. Ha jelen ÁSZF valamelyik rendelkezését Szolgáltató nem érvényesíti, az nem tekinthető joglemondásnak.

5.5 A KVK weboldalon esetlegesen megjelentett vélemények, visszajelzések, javaslatok, mindennemű korlátozás vagy kompenzációs kötelezettség nélkül felhasználhatóak Szolgáltató által, Szolgáltató nem köteles bizalmasan kezelni ezeket.

Budapest,

Jelen ÁSZF készült: 2020.11.11.